Giới thiệu sách

Bộ phê bình văn học của các tác giả: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh và Nguyễn Hữu Trọng biên soạn. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu đủ bộ 10 cuốn có tình trạng rất đẹp, sách đầy đủ bìa gáy, ruột đẹp. Bộ 10 cuốn gồm:

- Việt Nam thi nhân tiền chiến, trọn bộ 3 cuốn do nhà xuất bản Sống Mới ấn hành năm 1968

 

- Khuynh hướng thi ca tiền chiến biến cố văn học thế hệ 1932 - 1945, do nhà xuất bản Sống Mới ấn hành năm 1968

 

- Thi ca bình dân Việt Nam, trọn bộ 4 cuốn do nhà xuất bản Sống Mới ấn hành năm 1969

 

- Thi nhân Việt Nam, trọn bộ 2 cuốn do nhà xuất bản Sống Mớ ấn hành năm 1969

 

Trên thế giới người ta nói thể kỉ XX là “thế kỉ của phê bình văn học”. Nhận định ấy cũng đúng với Việt Nam, bởi chỉ vào thế kỉ XX Việt Nam mới có phê bình văn học theo nghĩa hiện đại. Song số phận phê bình văn học Việt Nam thì hẩm hiu hơn nhiều. Nhận định nêu trên về phê bình văn học thế giới quả không ngoa: bởi vì ngay từ đầu thế kỉ đã lần lượt nảy sinh các trào lưu phê bình văn học liên tục đan xen, thay thế nhau. Nào chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa hình thức, phê bình mới, phân tâm học, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa cấu trúc, giải cấu trúc, chủ nghĩa tân lịch sử, thi pháp học, phong cách học, diễn ngôn học, tu từ học…Các khuynh hướng cạnh tranh nhau, bổ sung nhau làm cho các vấn đề văn học ngày càng được sáng tỏ, khắc phục dần các nhận thức ấu trĩ siêu hình.

 

0972 873 962