Lịch sử tiền chiến

BÀI DIỄN THUYẾT CỦA QUAN TOÀN QUYỀN VARENNE

Ấn phẩm "Bài Diễn Thuyết của Quan Toàn quyền Varenne" là bản dịch quốc ngữ của nhà Trung Bắc Tân Văn, do nhà xuất bản Vĩnh & Thành ấn hành năm 1926. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, dày 70 trang, lõi sách chắc chắn. đây là bài diễn thuyết của quan toàn quyền Varenne ở hội đồng chính phủ đông pháp ngày 21 tháng 12 năm 1925. Khi toàn quyền Merlin bị nhà cách mạng Phạm Hồng Thái thuộc Việt Nam Quang phục hội giết hụt ở Sa Diện, Quảng Đông, Paris cử Varenne sang chấp...
0972 873 962