Chữ Nôm

TỪ ĐIỂN CHỮ NÔM

Ấn phẩm “Từ điển chữ Nôm” của hai soạn giả Nguyễn Quang Xỹ và Vũ Văn Kính được xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp.  Nếu muốn khảo cứu, học hỏi văn chương nước ta không thể nào không dùng chữ Hán và chữ Nôm, bởi vì đa số các tài liệu văn chương ở nước ta trước thế kỷ XIX đều được viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm.  Nhận thấy sự cần thiết phải có một từ...
0972 873 962