QUẦN ANH KIỆT DIỄN NGHĨA

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: QAKDNTP
Tác giả: Đang cập nhật
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Quần anh kiệt diễn nghĩa" do dịch giả Thanh Phong phiên dịch, sách do nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã ấn hành năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, ruột sách vài trang bị người sở hữu trước dán băng keo trong, sách dày 176 trang.

Truyện gồm ba mươi bốn hồi:

Hồi thứ nhứt:

Vâng mạng mẹ đem báu cầu hôn

Vào ngự quán gặp nghèo tặng của

Hồi thứ hai:

Tặng người khó giữa đường mang họa

Vượt non xanh dưới suối gặp tai

Hồi thứ ba:

Bạch mã lãnh, Văn Anh gặp cứu

Tế nam phủ An đồng mạo hôn

Hồi thứ tư:

Đứa tôi dữ mạo tên nói sướt

Tiểu thư lanh định ước có thần

Hồi thứ năm:

Đậu bực cao tế ông đều dối

Lập mưu đào chủ bộc giả trai

Hồi thứ sáu:

Tiếp tin ai, Siêu Kiệt viếng cha

Lìa cao phu, Văn Anh hội nhạc

Hồi thứ bẩy:

Lộ mưu gian bị gạt thế tôi

Ra tay độc mong lòng hại rễ

Hồi thứ tám:

Thả Văn Anh lánh gian bỏ chức

Tâu Tiết độ, trước giá kêu oan

Hồi thứ chín:

Liều mạng thác tấu mười chuyện dữ

Đau ruột già trả đức một lòng

Hồi thứ mười:

Lo sơn tặc sẵn lòng cướp giết

Trừ quỉ mị lại đặng đông sàng

Hồi thứ mười một:

Phạm Khâm sai xuống sông gặp cứu

Thân Tiễu thơ vượt núi làm quen

Hồi thứ mười hai:

Lộ nữ trang, Nguyệt Hà tố khổ

Triết phấn đạo, Trọng Yêm thôi từ

Hồi thứ mười ba:

Thả Khâm sai, nghỉa tỉ liều minh,

Cứu Tuần án, Ngụy Cường giải kế

Hồi thứ mười bốn:

Mẹ hiền lương, liều thác khuyên con,

Sỉ hào kiệt lập, tâm theo bạn

Hồi thứ mười lăm:

Diễm ba nguyên, ba nguyên một sĩ.

Dưng ba sĩ, ba sĩ một người.

Hồi thứ mười sáu:

Phạm trọng Yêm về trào phục chỉ,

Tống nhơn Tôn trước điện tra gian.

Hồi thứ mười bảy:

Gian thái sư cả nhà bị chết,

Ác An Đồng, một vóc phân thây.

Hồi thứ mười tám:

Trạng ngươn vâng chĩ vầy duyên thắm

Tiết độ phản vua, rước tướng hùng.

Hồi thứ mười chín:

Vâng chỉ đòi, Trịnh, Cao dời gót,

Giúp bạn nghịch, lăng, đạo hội binh

Hồi thứ hai mươi:

Tão nghịch thần, hai soái dấy binh,

Bại tặc chúng, ba quân trót thắng.

Hồi thứ hai mươi mốt:

Cướp Thanh châu, Trọng Yêm dùng kế,

Giử Tế nam, Thân Tuấn đặt binh.

Hồi thứ hai mươi hai:

Chánh Nguyên soái ngày trừ Thân Báu,

Phó Tiên phuông đêm cự Thiết Đầu

0972 873 962