THÁI VĂN KIỂM

THÁI VĂN KIỂM

THÁI VĂN KIỂM

Thái Văn Kiểm (1922-2015), bút hiệu: Tân Việt Điểu, Bao La Cư Sĩ, Hương Giang Tư Mã sinh ra tại Huế, bên bờ hồ Tịnh Tâm, một địa danh đặc biệt của cố đô, chính quán làng Bao La, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên. 

Thời niên thiếu, ông học trường Phú Xuân, trường Quốc Học, rồi được bổ nhiệm làm Tham Tá Tòa Khâm. Năm 1952, ông là giám đốc Nhà Thông Tin Trung Việt, trực thuộc Hội Đồng Chấp Chính Trung Phần. Năm 1953, ông làm Tỉnh Trưởng Khánh Hòa, rồi Tỉnh Trưởng Ninh Thuận. 

Sau năm 1954, ông chuyển về Bộ Giáo Dục làm phó giám đốc Nhà Văn Hóa, chủ bút Văn Hóa Nguyệt San, chủ biên Văn Hóa Tùng Thư. Năm 1963, là giám đốc Đài Phát Thanh Sài Gòn; vài năm sau chuyển qua ngành ngoại giao, tùy viên văn hóa các sứ quán Việt Nam Cộng Hòa ở Tunis (Tunisie), Dakar (Sénégal), Kinshara (Congo). 

Sau năm 1975, ông trở lại Pháp và định cư ở Paris, làm việc ở thư viện Trường Cao Đẳng Kiến Trúc (L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris) đến năm 1987 mới về hưu.

Ông cộng tác với nhiều diễn đàn văn hóa. Bài viết của ông xuất hiện trên Văn Hóa Nguyệt San, Luận Đàm của Tổng Hội Giáo Chức, Đại Học (Huế), Tập San Sử Địa, nguyệt san Lành Mạnh ở Huế, Bách Khoa, Sáng Dội Miền Nam, Đời Mới, France-Asie, Sud-Est Asie, Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises.

Ông mất tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 21/02/2015 ở tuổi 93.

 

  • Các tác phẩm:
  • Cố Đô Huế (Văn Hóa Tùng Thư, 1960)
  • Đất Việt Trời Nam (Nguồn Sống, Sài Gòn, 1960)
  • Việt Nam Nhân Vật Chí Vựng Biên, soạn chung với Hồ Đắc Hàm (Văn Hóa Tùng Thư, 1962)
  • Chỉ Nam Về Viện Bảo Tàng Quốc Gia Việt Nam, soạn chung với Trương Bá Phát (Bộ Văn Hóa Giáo dục và Thanh Niên xb, 1974) 
  • Việt Nam Tinh Hoa, Mõ Làng, Hoa Kỳ, 1997
  • Việt Nam Gấm Hoa, Làng Văn, Canada, 1997
  • Việt Nam Anh Hoa, Làng Văn, 2000
  • Việt Nam Thăng Hoa, Làng Văn, 2005
0972 873 962