THUÝ KIỀU TRUYỆN TƯỜNG CHÚ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TKTTTBDB-B-1
Tác giả: Nguyễn Du
Năm xuất bản: 1973
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thuý Kiều Truyện Tường Chú" do cụ Trúc Viên Lê Mạnh Liêu phiên dịch và phụ chú, Cụ Chiêm Vân Thị chú đính. Sách do nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Bộ sách gồm bộ 2 cuốn: cuốn 1: 316 trang tiếng Việt, 139 trang tiếng Hán. cuốn 2: 296 trang tiếng Việt, 180 trang tiếng Hán.

Sách được đóng theo lối Passé carton bọc da tự nhiên, cổ áo khâu thủ công bằng chỉ line, nhũ mạ gáy thủ công bằng vàng 24k.

Sách được thực hiện bởi đội ngũ Little Cats Bookbinding.

 

“Không có người làm ra trước, thì điều tốt không rõ, không có người làm ra sau, thì điều hay không tỏ. Mọi việc đều thế, truyện ký cũng vậy.

Truyện “Kim Vân Kiều” do Tố Như Nguyễn tiên sinh soạn ra, phát hành vào khoảng dưới triều Minh Mệnh Thiệu Trị, đến nay đã hơn trăm năm.

Tố Như tiên sinh, học rộng tài cao, lại có công sưu tập, đem những câu hay mà thích hợp với tình cảnh trong truyện Kiều, soạn ra Quốc văn, tập lại thành bản, thực là một áng văn kiệt tác không tiền khoáng hậu của nước Việt Nam nhà, đến nay càng đọc càng thú mà không chán miệng.

… Ông Trúc viên Lê Mạnh Liêu, vốn dòng dõi một nhà khoa bảng lũy truyền, học lực được ở gia học đã nhiều, lại có công tồn cổ, ông đã công trình giữ được một cuốn truyện Thúy Kiều cổ bản của Tiền nhân truyền lại, bản ấy viết bằng chữ Nôm, chú giải bằng chữ Hán, thấy có nhiều điểm đặc sắc. Nhân được các bậc học thức và thân hữu khuyến khích, cho nên bấy lâu nay ông ra công phiên âm bản truyện Kiều chữ Nôm và dịch nghĩa những lời chú thích bằng chữ Hán đó, ra quốc ngữ, soạn thành bản chú giải riêng, khác hẳn với mười mấy bản chú giải truyện Kiều khác.

Được ông cho xem lại, tôi xem bản chú giải của ông, vì văn có căn bản, nên xuất sắc hơn cả mọi bản, đáng nên lưu hành để bổ ích vào cuộc giáo dục hiện thời. Vậy ý tôi cũng đồng ý với cụ Đốc học Nguyễn Văn Đang, khuyến khích Trúc viên tiên sinh đem cuốn chú giải này ra ấn loát, để phổ biến đồng nhân”.

- Mấy lời đối với bản “phiên dịch truyện Kiều” của Trúc viên Lê tiên sinh | Nam Đán Nguyễn Văn Bình

0972 873 962