TIẾT ĐINH SAN CHINH TÂY

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TDSCTTPS
Tác giả: Khuyết danh
Dịch giả: Trần Phong Sắc
Nhà xuất bản: Phạm Văn Cường
Số trang: 451
GIÁ BÁN: 2.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tiết đinh san chinh tây" của Trần Phong Sắc chuyển sang Việt ngữ, sách do nhà xuất bản Phạm Văn Cường ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách có tình trạng tốt, sách trọn bộ 3 cuốn, dày 451 trang, ruột sách đầy đủ, sách đầy đủ bìa gáy, chữ in rõ nét.

...Nói xong, hai người từ biệt chia tay Nhơn Quý, lưu luyến chẳng muốn dời chân. Ngờ đâu Trương Nhân đã cho tay chân rình mò mọi động tĩnh, nghe báo hai vị tiểu vương vào thăm Nhơn Quý thì liền chạy đi mách với Lý Đạo Tông. Tên gian thần này cũng sợ mưu cơ bại lộ nên lập tức xuống lệnh cho ngục quan, cấm tuyệt bất cứ người nào vào thăm, thân sơ hay quyền chức gì cũng vậy.

Truyền lệnh xong, Lý Đạo Tông vẫn chưa yên tâm, vội vã vào cung xin Thái tông ban lệnh cho mọi người tuân theo. Thái tông nể mặt thúc phụ nên bằng lòng ngay, triệu quan Chỉ huy và ngục quan đến phán:

- Nhơn Quý là khâm phạm, vì thế bất cứ ai cũng không được giáp mặt trò chuyện, trái lệnh sẽ ghép vào đồng mưu.

Khi ấy Tần Hoài Ngọc và Uất Trì Bảo Lâm đang cùng Nhơn Quý trò chuyện, chợt có ngục quan vào cúi đầu thưa việc Thái tông vừa ban chỉ không cho ai vào thăm..."

                                                                                                                                Trích đoạn trong "Tiết Đinh San chinh Tây"

0972 873 962