VIỆT NAM CÔNG THẦN HIỂN THÁNH TỬ ĐẠO 1833-1861

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: VNCTHTTD
Năm xuất bản: 1917
Số trang: đầy đủ trang

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Việt Nam Công Thần Hiển Thánh Tử Đạo 1833-1861”, do Imprimerie de la Société des Missions Etrangères xuất bản năm 1919 tại Hong Kong. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản được đội ngũ Little Cats Bookbinding đóng theo lối Passé carton, bọc bằng da dê dòng chagrin cao cấp của Pháp, cổ áo khâu thủ công bằng chỉ line 2 màu, nhũ mạ gáy bằng vàng 24k. Giấy gạc màu được làm thủ công bằng phương pháp thuỷ ấn.

Ngày nay Hội thánh Annam đã nên bia để vàng đá, treo những gương quá thật anh hùng, đeo mang những nhơn đức lạ lùng, làm cho ai nấy run minh nép sự.

Thật là những gương hoa bay mùi thơm bát ngát, làm cho kẻ người xem, ắt phải đem lòng mến, lại hết dạ kính tôn, là những vì hiển thánh Việt Nam, chẳng luận là Tây Nam, cũng đồng chịu cực trong một nước.

Ấy là những công thần danh giá, trong đời hai vua Minh Mạng, Tự Đức, đã liều thân cố mạng, hầu tử đạo bia danh khắp chốn; Nấy là những đấng Chúa Trời đã thương từ thuở đời đời, chọn lấy mà ban ơn tử đạo hiển thánh: Các vì đủ mọi đáng bậc, nào là tướng đạo giám mục cao ngôi, nào là linh mục dõng mạnh hay giỏi, để cho những hàng thầy đạo đức tu dõi noi theo: đặng học đòi trong chức trưởng mình, lại cũng chẳng thiếu chỉ bậc ngôi triều chức tước, văn võ đỉnh thần, hầu cho kẻ quan quyền khâm nói, Biết răng: Đạo Thiên Chúa ngôi thứ ngày xưa cũng chẳng phụ phàng.

Sau nữa hiếm chi người làm bổn đạo thường, cùng là hương chức khoá sanh ấu học, chẳng nệ đỏ máu mình, làm chứng đạo Thiên Chúa cực mầu. Ấy là những gương hằng treo trước mắt; tôi xin kể lại mười lăm đăng tử đạo Việt- Nam, chia làm hai kì là hai đời Giáo hoàng Hội thánh: là Đức thánh Phapha Leo XIII và Piô X đã tặng phong lên bậc hiển thành năm 1903 và 1910, cũng là hai đời vua Minh Mạng và Tự Đức đã ra sức phá đạo Chúa Trời, mà gia hình khảo lược, làm cớ cho những đấng ấy rày ngự lên tiêu diêu thiên quốc.

Sách này chia làm hai phần: Phần I về 11 đấng đã tử đạo từ năm 1833 đến 1840 và đặng Đức Giáo Hoàng Lêo XIII tặng phong chơn phước. - Phần II về năm đấng tử đạo từ năm 1857 đến năm 1861 và đặng Đức Giáo Hoàng Piô X ban phong chơn phước.

0972 873 962