Danh mục Chu Đạt Quan

CHÂN LẠP PHONG THỔ KÝ

Ấn phẩm "Chân Lạp phong thổ ký" của tác giả Châu Đạt Quan do dịch giả Lê Hương phiên dịch sang Việt văn, sách được nhà xuất bản Kỷ Nguyên Mới ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách đẹp, nguyên bìa, gáy, ruột rất đẹp. Chữ in rõ nét, lõi sách chắc chắn. Quyển sách duy nhất mô tả vùng Angkor, đế đô nước Cao Miên ngày xưa giữa thời cực thịnh là tập ký ức "Chân Lạp Phong Thổ Ký" của ông Châu-Đạt-Quan. Đối với các nhà khảo cổ, tập ký ức...
0972 873 962