Danh mục Hồ Đắc Hàm

HÁN HỌC TỨ TỰ THÀNH NGỮ

Ấn phẩm "Hán học tứ tự thành ngữ' do tác giả Hồ Đắc Hàm biên soạn, sách được nhà xuất bản Văn Hữu Á Châu ấn hành lần thứ nhất năm 1961. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 280 trang, ruột trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Hán văn, câu bốn chữ, Kinh thi có nhiều nhất, trong các Kinh kia, Trong Tứ truyện và Bách gia Chư tử cũng đều có. Câu bốn chữ, lời văn thường cân nhau, ý nghĩa lại gọn gàng, cho nên trong các bài Minh bài Ký,...
0972 873 962