Danh mục Nguyễn Khuê

HÁN VĂN TÂN KHOA BẢN

Ấn phẩm "Hán văn tân khoa bản" do tác giả Nguyễn Khuê biên soạn, sách được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, dày 400 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Hán văn có quan hệ mật thiết với ngôn ngữ, học thuật nước nhà và là phương tiện tiếp thụ văn chương, tư tưởng Trung quốc - một nước có vị trí địa dư, quá trình lịch sử và nền văn hóa ảnh hưởng lơn lao đối với Việt nam. Bởi những lẽ đó, môn...

TÂM TRẠNG TƯƠNG AN QUẬN VƯƠNG QUA THI CA CỦA ÔNG

Ấn phẩm “Tâm trạng Tương An Quận Vương qua thi ca của ông” do tác giả Nguyễn Khuê biên soạn được Trung Tâm Học Liệu ấn hành lần thứ hai năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa , gáy đẹp, sách dày 264 trang, ruột đầy đủ, lõi sách rất đẹp.  “Tương an quận vương là một thi hào đời Nguyễn có chân trong Mặc vân thi xã, một hội tao đàn quy tụ nhiều danh sĩ đương thời ở đất kinh kì.  Thân thế và sự nghiệp văn chương của Tương an quận vương...
0972 873 962