Danh mục Robert Louis Stevenson

MŨI TÊN ĐEN

Ấn phẩm "Mũi tên đen" của tác giả Robert Louis stevenson và Joan Macintosh phỏng lược, sách do dịch giả Nguyễn Đăng Hải chuyển ngữ Việt văn, sách được nhà xuất bản Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 194 trang, kích thước 20x14cm.  Mũi tên đen được viết khi Stevenson đã trở nên nổi tiếng. Câu chuyện lùi lại những sự kiện xảy ra vào thế kỷ XV, thời kỳ được gọi là cuộc chiến tranh Hoa hồng trắng và...
0972 873 962