Danh mục Trần Kim Thạch

ĐƯỜNG LÊN HOẢ TINH

Ấn phẩm "Đường lên hoả tinh" của tác giả Trần Kim Thạch, sách do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, sách dày 135 trang, lõi sách chắc chắn. Giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch sinh ngày 01/01 / 1937 tại...

LỊCH SỬ ĐỊA CẦU

Ấn phẩm "Lịch sử địa cầu" của tác giả Trần Kim Thạch, sách do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp. Sách nguyên bìa gáy, ruột dày 129 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Sách Lịch Sử Địa Cầu nhằm mục đích đem những khám phá mới mẻ nhất của Khoa học và Địa Sử Học trả lời những câu hỏi then chốt về Triết học. Sách viết với mục đích...
0972 873 962