Danh mục Ưng Trình

TÙNG THIỆN VƯƠNG

Ấn phẩm "Tùng Thiện Vương" do tác giả Nguyễn Phúc Ưng Trình và Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng biên soạn, sách được Đệ Nhất Bách Chu Niên ân hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp, nguyên gáy. Sách được bao bọc cẩn thận, ruột còn nguyên không bị mất trang, chữ rõ không nhòe. Bên trong sách có ảnh, thế sách và đồng ấn của cụ Tùng Thiện Vương.  Tùng Thiện Vương là một hoàng tôn, hoàng tử, hoàng đệ, hoàng thúc, Ngọc Điệp Tôn Phổ đã ghi chép rõ ràng. Đến làm tôi, làm con, sử...
0972 873 962