Hiện Tại

LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO

Bộ sách “Lịch sử truyền giáo” của linh mục Nguyễn Hồng được nhà xuất bản Hiện Tại ấn hành năm 1959. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp, sách dày 306 trang, ruột đầy đủ. Đạo Công giáo truyền vào Việt Nam năm 1533, do giáo sĩ Tây dương tên là In-nê-khu đến làng Ninh Cường và Quần Anh, huyện Nam Chấn và làng Trà Lũ, huyện Giao Thuỷ (tỉnh Nam Định ngày nay). Đạo Công giáo vào Việt Nam trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị lâm vào giai đoạn...
0972 873 962