KHẢO LUẬN VỀ NGỮ PHÁP VIỆT NAM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: KLVNPVNNHL
Nhà xuất bản: Đại Học Huế
Năm xuất bản: 1963
Số trang: 720

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam" do tác giả Trương Văn Chình và Nguyễn Hiến Lê biên soạn, được Viện Đại Học Huế ấn hành lần thứ nhất năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 720 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn.

Từ khi Việt ngữ được đặt trờ về địa vị của nó ở Tiểu học, rồi Trung học, rồi Đại học, thì việc soạn một bộ Ngữ pháp Việt Nam thành ra khẩn thiết nhất. Một số người đã lưu tâm đến ván đề đó, và đă nhận tháy ràng không thể theo đúng phưong pháp cổ điển của phưongTây được (tức là phưong pháp hiện nay còn dùng trong các sách giáo khoa Anh, Pháp) vì hai lẽ: lẽ thứ nhất, phưong pháp đó đã lỗi thời, không uyển chuyển, không tự nhiên; le thứ nhì, là Việt ngữ ở trong một hệ thống khác xa hệ thóng Ắn Âu: Việt ngữ là một ngôn ngữ cách thể (langue isolante) chứ không phải là ngôn ngữ tiếp thể (langue affìxante), phần từ pháp (morphologie) của nó rát đơn giàn, không như trong ngôn ngữ Anh, Pháp, chẳng hạn; cho nén bất kì phương pháp nào của phương Tây cũng phải sửa đổi nhiều rồi mới có thể áp dụng vào Việt ngữ được.
Hai ông Trương Văn Chinh và Nguyễn Hiến Lê thuộc trong số người có nhận định đó, đả tốn công tham khào nhiều sách khảo về ngừ pháp Anh, Pháp, Hán, để tìm một phương pháp thích họp vói Việt ngữ, và hai ông trình bày phương pháp đó với độc già trong cuốn Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam này.

0972 873 962