Đại Học Huế

TRIẾT VĂN TRÍCH DỊCH

Ấn phẩm “Triết văn trích dịch” của tác giả Trịnh Huy Tiến - Bùi Hữu Sủng được nhà xuất bản Đại Học Huế ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 791 trang, lõi sách chắc chắn. Muốn sống mãnh liệt, phải tiếp nhựa sống vào mình; muốn tư tưởng cho khúc chiết và dồi dào, phải đọc các tác phẩm triết gia cổ kim để hấp thụ lấy lối...

CHINH PHỤ NGÂM VÀ TÂM THỨC LÃNG MẠN CỦA KẺ LƯU ĐÀY

Ấn phẩm “Chinh phụ ngâm và tâm thức lãng mạn của kẻ lưu đày” do tác giả Lê Tuyên biên soạn, sách được nhà xuất bản Đại Học Huế ấn hành năm 1961. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 222 trang, lõi sách đẹp. Chinh Phụ Ngâm thuộc vào hàng tác phẩm đồ sộ và phức tạp trong nền văn chương nước ta. Theo Lê Tuyên, thì “tâm thức lãng mạn”...

KHẢO LUẬN VỀ NGỮ PHÁP VIỆT NAM

Ấn phẩm "Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam" do tác giả Trương Văn Chình và Nguyễn Hiến Lê biên soạn, được Viện Đại Học Huế ấn hành lần thứ nhất năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 720 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Từ khi Việt ngữ được đặt trờ về địa vị của nó ở Tiểu học, rồi Trung học, rồi Đại học, thì việc soạn một bộ Ngữ pháp Việt...

NĂNG LỰC TINH THẦN

Ấn phẩm "Năng lực tinh thần" của tác giả Henri Bergson , sách do dịch giả Cao Văn Luận phiên dịch, được nhà xuất bản Đại Học Huế ấn hành lần thứ nhất năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột bị mọt ăn một lỗ lớn nhưng rất may không bị ảnh hưởng đến chứ. Sách dày 150 trang, ruột đầy đủ trang. Henri Bergson ,...
0972 873 962