TAM QUỐC CHÍ - BẢN DỊCH CỦA PHAN KẾ BÍNH

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TQCB3C-K-1
Tác giả: La Quán Trung
Dịch giả: Phan Kế Bính
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1972
Số trang: Trọn bộ 3 cuốn

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tam quốc chí" của tác giả La Quán Trung, bản dịch của Phan Kế Bính, nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1972. Bộ sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đủ bộ 3 cuốn, đều có đầy đủ bìa gáy, ruột đẹp, lõi chắc chắn. Cuốn 1 dày 544 trang, cuốn 2 dày 570 trang, cuốn 3 dày 520 trang.

---------------------------------------

Người sau có bài ca thuật tóm truyện đầu đuôi tam quốc như sau:

Gươm Cao tổ Hàm dương thuở nọ,

Vầng phù tang soi đỏ góc trời.

Chân nhân Bạch thủy nối ngôi,

Ngựa vàng bay bổng tuyệt vời mây xanh.

Vận suy bĩ thương tình Hiến đế,

Mảnh kim ô đã xế về đoài.

Tiếc thay Hà Tiến vô tài,

Gian thần Đổng Trác giữ ngôi Triều đường.

Vương tư đồ kiếm phương triệt khỏi. Đảng Dĩ Thôi lại nổi dùng dùng.

Bốn phương trộm giặc như ong,

Ầm ầm sáu cõi anh hùng kéo ra:

Chi Tôn Sách đánh qua Giang tả; Cánh Viên Thiệu giữ ngả Hà Lương;

Ba tây có gã Lưu Chương;

Cảnh Thăng chiếm giữ Kinh Tương xưng hùng;

Yên với Lỗ đóng vùng Nam trịnh,

Toại cùng Đằng giữ tỉnh Lương Châu ; Công tôn Toản, Lã Ôn hầu,

Nọ thành Trương Tú, kìa lầu Khổng Dung?

Tào Tháo mới gian hùng quỉ quyệt,

Khéo dùng người thu hết anh hào.

Đường đường tướng phủ ngôi cao.

Uy quyền hống hách ai nào dám đương?

Huyền Đức gặp Quan, Trương kết ngãi,

Thề cùng nhau kéo lại sơn hà.

Chín thương bốn bể không nhà,

Nay đông mai bắc lân la cõi trần.

Cầu Gia Cát ân cần quyền cố,

Giãi tấm lòng gắn bỏ nhỏ to,

Rồng bay hổ nhảy ganh đua,

Tây xuyên gây dựng cơ đồ một nơi.

Thành Bạch đế mất lời thấm thót.

Tình thác cô chua sót nhường bao?

Kỳ Sơn trỏ ngọn cờ đào,

Một tay mong chống trời cao nghìn trùng,

Ngờ đâu vận đã cùng khôn gượng,

Nửa đêm gò Ngũ trượng sao sa.

Khương Duy cậy sức làm già,

Chín phen đánh Ngụy luống đà uổng công.

Đường Thục đạo Đặng, Chung kéo đến,

Vận Viêm Lưu phát biến thành Tào!

Tào kia cũng chẳng được bao,

Lại đem thiên hạ đổi trao tay người.

Đền thụ thiện ngất trời mây phủ,

Sông Tam giang sóng gió êm dòng.

Hàng vương xiết nỗi thẹn thùng,

Công Hầu may cũng thong dong trọn đời.

Ngẫm thể sự bời bời ngán nỗi.

Cuộc tang thương biến đổi không lường.

Tam phân một giấc mơ màng,

Viếng đời gọi có mấy hàng lao tao.

0972 873 962