Xuân Trinh

TỪ ĐIỂN DANH NHÂN THẾ GIỚI - ẤN BẢN ĐÓNG BÌA XƯA

Ấn phẩm “Tự điển danh nhơn thế giới cần biết” của tác giả Trịnh Chuyết được nhà xuất bản Xuân Trinh ấn hành năm 1965. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa, ruột rất đẹp, sách dày 524 trang, lõi sách chắc chắn.  Để biên soạn cuốn sách này, soạn giả Trịnh Chuyết cùng các cộng sự của mình đã dựa theo một số nguyên tắc:  Gọi là Danh nhơn theo định nghĩa hẹp hòi của tự điển này là những người đã để lại một công trình nào hữu ích cho nhân loại về địa...
0972 873 962