Bách Việt

VIỆT NAM PHONG TỤC

Ấn phẩm "Việt Nam phong tục" của tác giả Phan Kế Bính, sách do nhà xuất bản Bách Việt ấn hành năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 355 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Mỗi nước có một phong tục riêng. Phong tục ấy kỳ thủy hoặc bởi tự một vài người mà rồi bắt chước nhau thành ra thói quen; hoặc bởi ở phong thổ và cách chính-trị, cách giáo-dục trong nước mà thành ra; hoặc bởi cái phong trào ở ngoài tràn vào rồi dần dần...
0972 873 962