Danh mục Bùi Đức Tịnh

VĂN PHẠM VIỆT NAM

Ấn phẩm "Văn phạm Việt Nam" của tác giả Bùi Đức Tịnh, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 520 trang. Trong quá trình học ở bậc PT Trung học, học sinh thường viết sai Văn phạm vì không biết cách sử dụng những tiếng mà các em chỉ hiểu nghĩa lờ mờ dựa vào các câu văn...

VĂN PHẠM VIỆT NAM GIẢN DỊ VÀ THỰC DỤNG

Ấn phẩm "Văn phạm Việt Nam giản dị và thực dụng" của tác giả Bùi Đức Tịnh, sách do nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 240 trang. Trong quá trình học ở bậc phổ thông Trung học, học sinh thường viết sai Văn phạm vì không biết cách sử dụng những tiếng mà các em chỉ hiểu...
0972 873 962