Danh mục Lê Quý Đôn

ĐẠI VIỆT THÔNG SỬ

Ấn phẩm “Đại Việt Thông Sử” của tác giả Lê Quý Đôn được dịch giả Lê mạnh Liêu dịch sang chữ Quốc ngữ, sách do nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, lõi sách rất đẹp, có nguyên văn chữ Hán phục vụ cho công việc nghiên cứu văn bản gốc. CÁC LỆ CHÉP THÔNG SỬ NÀY  1. Nay soạn bộ Sử này, chép tự thời vua Thái Tổ Cao Hoàng Đế, cho đến hết thời vua Cung Hoàng, làm Bản Kỷ, làm...

PHỦ BIÊN TẠP LỤC

Ấn phẩm "Phủ biên tạp lục" của tác giả Lê Quý Đôn, sách do dịch giả Lê Xuân Giáo phiên dịch và chú giải, được Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đẹp nguyên bìa gáy, ruột đủ trang. Sách gồm bộ cuốn: Cuốn 1 dày 600 trang, cuốn 2 dày 900 trang, có nguyên văn chữ Hán phía sau phục vụ cho công việc nghiên cứu văn bản gốc.  “Phủ Biên tạp Lục” là cuốn sách do Lê Quý Đôn (1726-1784), một nhà bác học...
0972 873 962