Danh mục Phạm Thiên Thư

SUỐI NGUỒN VI DIỆU

 Ấn phẩm "Suối nguồn vi diệu" của tác giả Phạm Thiên Thư , sách do nhà xuất bản Văn Chương ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 129 trang, lõi sách chắc chắn. Tâm Kệ Rửa Tay, Mặt Gội rửa sạch trần hồng như hoa ướp trầm xông nguyện mười phương pháp giới bi, trí khắp dung thông  Mặc Áo Lễ thân mặt áo giải thoát lìa tập nhiễm phù vân nguyện chúng sanh mười cõi lìa vọng huyễn, qui chân  Thắp Nến thắp lửa vô lượng quang sáng soi bảy cửa ngục nguyện chúng sanh vô vàng về chân thân: Huệ, Ðức  Ðốt...

ĐƯỜNG TRƯỜNG VÔ THANH - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Đoạn trường vô thanh" của tác giả Phạm Thiên Thư, sách do nhà xuất bản Nến Hồng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp. Sách còn đầy đủ bìa trước và bìa sau, được đóng bìa xưa, ruột sách dày 250 trang, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản đặc biệt có thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của tác giả. Đoạn Trường Vô Thanh hay Hậu truyện Kiều là một tập truyện thơ lục bát của nhà thơ Phạm Thiên Thư, ra mắt lần đầu năm 1969. Tập thơ được nhiều nhà đánh giá...

ĐỘNG HOA VÀNG

Ấn phẩm "Động hoa vàng" của tác giả Phạm Thiên Thư, sách được cơ sở Văn Chương phát hành năm 1974. Tập thơ gồm một trăm bài thơ sau tám, lời đề bạt do Tam Ích viết. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc. Đây là ấn bản đặc biệt có thủ bút và chữ ký của tác giả. Đọc thơ của Phạm Thiên Thư, ta thấy ở đó là hình ảnh một con người có óc quan sát tỉ mỉ, có sự am hiểu sâu rộng về Phật giáo. Thơ ông...
0972 873 962