Danh mục Thuần Phong

KHẢO LUẬN VỀ CUNG OÁN NGÂM KHÚC

Ấn phẩm "Khảo luận về cung oán ngâm khúc" do tác giả Thuần Phong biên soạn, sách được nhà xuất bản Nam Sơn ấn hành năm 1959. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 170 trang. Cung oán ngâm khúc là bài ca ai oán của người cung nữ có tài sắc, lúc đầu được nhà vua yêu chuộng, ái ân hết sức nồng nàn thắm thiết "mây mưa mấy giọt chung...

CAO BÁ QUÁT, CAO BÁ NHẠ

Ấn phẩm "Cao Bá Quát, Cao Bá Nhạ" do tác giả Thuần Phong biên soạn, sách được nhà xuất bản Đoàn Văn ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 60 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa...
0972 873 962