Danh mục Tồn Am Bùi Huy Bích

HOÀNG VIỆT THI VĂN TUYỂN

Ấn phẩm "Hoàng Việt thi văn tuyển" của tác giả Tồn Am Bùi Huy Bích, sách do nhóm dịch giả Lê Quý Đôn trích dịch và chú thích, sách được nhà xuất bản Văn Hóa ấn hành năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Bộ 3 cuốn, cuốn 1 dày 115 trang, cuốn 2 dày 145 trang, cuốn 3 dày 154 trang.  Hoàng Việt thi tuyển, bản tuyển chọn thơ chữ Hán Việt Nam từ thời Lý, Trần đến cuối Lê của học giả nổi tiếng Hoàng giáp Bùi Huy...

HOÀNG VIỆT VĂN TUYỂN

Bộ sách “Hoàng Việt văn tuyển” của tác giả Tồn Am Bùi Huy Bích do dịch giả Nguyễn Đình Diệm phiên dịch, được Phủ Quốc Vụ Đặc Khanh Đặc Trách Văn Hoá ấn hành năm 1972, Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Tập 1 được xuất bản năm 1971. Tập 2 và 3 xuất bản năm 1972. Sách có nguyên văn chữ hán phục vụ cho việc nghiên cứu văn bản gốc. “Hoàng Việt Văn Tuyển” là áng văn của các vị tiền nho đời Lý, đời Trần, và đời Lê soạn thảo. Gồm có 8 quyển. Tập I...
0972 873 962