Danh mục Uyên Thao

THƠ VIỆT HIỆN ĐẠI 1900 - 1960

Ấn phẩm “Thơ Việt hiện đại 1900 - 1960” của tác giả Uyên Thao, s ách được nhà xuất bản Hồng Lĩnh ấn hành năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, ruột dày 527 trang, sách đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp, vài tờ lót bị dán nhưng không ảnh hưởng đến nội dung. Với nhiều người, THƠ là một cái gì có thể hiện diện hoặc trái lại mà...

CÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM

Ấn phẩm “Các nhà văn nữ Việt Nam” của tác giả Uyên Thao, bìa do Huy Tưởng thực hiện, s ách được nhà xuất bản Hồng Lĩnh ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, ruột dày 405 trang, sách đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp, vài tờ lót bị dán nhưng không ảnh hưởng đến nội dung. Những người làm văn học học sử Việt Nam sau...

CÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm “Các nhà văn nữ Việt Nam 1900 - 1970” của tác giả Uyên Thao, bìa do Huy Tưởng thực hiện . Sách được cơ sở xuất bản Nhân Chủ ấn hành 1973. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bản đặc biệt giấy trắng có thủ bút và chữ ký của tác giả, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. ...
0972 873 962