Hội Khai Trí Tiến Đức

VIỆT NAM TỪ ĐIỂN - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm "Việt Nam từ điển" do Hội Khai Trí Tiến Đức biên soạn. Sách được ấn hành năm 1931. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa, sách không còn bìa gốc, ruột đủ trang, dày 663 trang, lõi sách chắc chắn. Cuốn từ điển này là tác phẩm công phu, dày 663 trang, tra cứu cả chữ Nho lẫn tiếng Pháp hầu tạo chữ để diễn tả những tư tưởng mới du nhập vào Việt Nam, nhất là những danh từ kỹ thuật. Hơn nữa từ điển Khai Trí Tiến Đức còn thâu nhận những danh...
0972 873 962