Quảng Hóa

CHÍ TÔN CA - BHAGAVAD GITA

Ấn phẩm “Chí Tôn Ca - Bhagavad Gita” do Cơ sở Phát triển Văn hoá Quảng Hoá xuất bản năm 1972, Nguyễn Quỳnh dịch. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, gồm 730 trang. Bản thể vô thượng thị hiện trong cõi đời luân lạc dưới vóc thể Tôn giả Krishna, là cõi nguồn của uyên nguyên vô thượng trong vũ trụ. Huân giới tinh thần và vật chất điều khiển cũng như phú tri mọi hoạt động trong...
0972 873 962