Thời Mới

THỞ DÀI

Ấn phẩm "Thởi dài" là truyện dài của nữ văn sĩ Tuý Hồng, sách do nhà xuất bản Thời Mới ấn hành năm 1964. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mua Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, Sách dày 170 trang, lõi sách chắc chắn. Trong bài viết mang tựa đề “Võ Phiến”, Túy Hồng viết: “Đó là cái nghiệp của ít nhiều nhà văn và nhà thơ nữ miền Hương-Ngự, những kẻ tháo gỡ vòng dây trói Khổng Mạnh Huế để vào Nam hòa nhập với tự do Sàigòn. Những người viết nữ thường sa vào tay...
0972 873 962