Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam

TÂM LÝ HỌC VỀ GIẢNG HUẤN

Ấn phẩm "Tâm lý học về giảng huấn" của tác giả Harold W. Bernard, sách do Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam phiên dịch và ấn hành lần thứ nhất năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 576 trang, ruột sách in rõ, mực không bị nhoè, sách không bị cong hay rách mép, lõi sách chắc chắn. Dịch phẩm "Tâm lý học về học tập và giảng huấn" của H. W. Berbard, chủ tịch ủy ban về giáo dục, thuộc nha giáo dục tiểu bang Oregon (Hoa Kỳ) đến tay quí vị giữa...
0972 873 962