Văn Hóa Á Châu

Ô CHÂU CẬN LỤC 

Ấn phẩm "Ô châu cận lục" do dịch giả Bùi Lương phiên dịch và chú giải, Dương Văn An nhuận sắc, sách được nhà xuất bản Văn Hóa  Á Châu ấn hành năm 1961. Ấn bản đang được lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, nguyên bìa, gáy. Sách được bảo quản cẩn thận và gồm 130 trang, lõi sách chắc chắn.  Châu Ô là tên cũ của vùng đất từ đèo Lao Bảo đến lưu vực sông Thạch Hãn ở phía nam tỉnh Quảng Trị. Châu Ô cùng với Châu Lý là vùng đất cũ của vương quốc Chăm Pa. Năm 1306, vua Chăm Pa là Chế Mân sai sứ dâng chiếu cầu hôn...
0972 873 962