VƯƠNG KIM

VƯƠNG KIM

VƯƠNG KIM

Vương Kim Phan Bá Cầm (1909-1979) từng là Tổng bí thư Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng.

 

  • Các tác phẩm:
  • Tận Thế và Hội Long Hoa
  • Đức Huỳnh Giáo Chủ
  • Để Hiểu Phật Giáo Hoà Hảo
  • Đời Hạ Ngươn
  • Đức Phật Thầy Tây An

ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN

Ấn phẩm "Đức phật thầy Tây An" do hai tác giả Vương Kim và Đào Hưng biên soạn sách do nhà xuất bản Long Hoa ấn hành lần thứ nhất năm 1953. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách đóng bìa xưa còn bìa gốc, ruột đẹp, sách dày 250 trang, lõi sách chắc chắn. Trong sách Thiền uyển kế đăng lục có chép lịch-sử các vị tổ Việt-Nam cho đến triều vua Tự-Đức, chỉ thấy gọi danh-hiệu là thiền-sư hay hòa-thượng chớ chưa thấy xưng tụng một vị nào là Phật cả. Thế mà trong vòng một trăm năm mươi năm...

TẬN THẾ VÀ HỘI LONG HOA

Ấn phẩm "Tận thế và hội long hoa" của tác giả Vương Kim, sách do nhà xuất bản Long Hoa ấn hành lần thứ tư năm 1954. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên vẹn bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Vấn đề tận thế kể ra chưa hẳn là một đầu-đề mới lạ, vì từ lâu ở trong sấm kinh của nhiều tôn-giáo đã từng nói đến, nhưng ít ai để ý, hoặc-giả có quan-tâm chăng là những người ở trong tôn-giáo. Vừa rồi ông Daniel Walther một ông nghè mà cũng là tin-đồ...
0972 873 962