Đại Việt

ĐẠI VIỆT TẠP CHÍ

Lịch sử báo chí quốc ngữ Việt Nam được mở đầu với sự ra đời của tờ Gia Định báo (1865). Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó cho đến thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, số lượng các tờ báo ấn hành trong cả ba kỳ không quá hai chục. Số lượng tờ báo có quá trình tồn tại lâu dài lại càng hiếm. Với đặc thù là thủ phủ của thuộc địa Nam Kỳ, Sài Gòn là trung tâm hoạt động của các trí thức am hiểu quốc ngữ thời kỳ đầu, cũng là nơi ra đời nhiều tờ báo quốc ngữ vào...

VIỆT SỬ VĂN MINH VIỆT NAM THẾ GIỚI SỬ ĐỊA LÝ

Ấn phẩm "Việt sử văn minh Việt Nam thế giới sử địa lý" do tác giả Lê Kim Ngân biên soạn, sách được nhà xuất bản Đại Việt ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, sách dày 436 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Trong chương trình trung học mới, môn việt văn đã được đặc biệt chú ý. Nhưng hiện nay còn thiếu một cuốn hợp tuyền thích ứng với chương trình ấy và gồm những tài liệu chọn lựa cần thiết. Từ lâu nay những cuốn hợp tuyền do Bộ Quốc...
0972 873 962