Kinh tế - Luật

VẤN ĐỀ NHÂN SINH TẠI NAM Á CHÂU

Ấn phẩm "Vấn đề nhân sinh tại Nam Á Châu" của tác giả Nguyễn Cao Hách, sách do nhà xuất bản Phát Triển Dân Tộc ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 420 trang. Hầu hết các xứ trong vùng Nam Á Châu thâu hồi chủ quyền trong một giai đoạn dài khoảng 15 năm kể từ khi Thế chiến II chấm dứt. Nhưng trong lịch sử tư tưởng kinh tế và xã hội, cũng kể từ giai đoạn đó trở đi thì tình trạng chậm...

TÀI CHÁNH CÔNG

Ấn phẩm "Tài chính công" của tác giả Philip E. Taylor, sách do Trung tâm nghiên cứu Việt Nam phiên dịch và ấn hành năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 550 trang. Tiếp theo các dịch phẩm " Phát triển kinh tế" " Chính trị học yếu lược ", " Xã hội học "... mà trung tâm học liệu nghiên cứu đã được hân hạnh phiên dịch và xuất bản, mục đích của cuốn " Tài chính công " này là nhằm mục đích cung cấp...
0972 873 962