Sao Mai

LÝ THUYẾT XÃ HỘI HỌC - BẢN ĐẸP HOÀN HẢO

Ấn phẩm "Lý thuyết xã hội học" do tác giả Bửu Lịch biên soạn, sách được nhà xuất bản Sao Mai ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy với tình trạng hoàn hảo. Được bao bọc cẩn thận, ruột không mất trang. Chữ rõ không nhòe. Sách dày 302 trang. Các nhà lý thuyết xã hội học xem xét hệ thống kế toán quản trị về mặt thực tiễn xã hội hơn là chỉ về mặt kỹ thuật để đưa ra quyết định nội bộ và hiệu quả tổ chức. Thực tiễn kế toán...

PHƯƠNG PHÁP SỬ HỌC

Ấn phẩm "Phương pháp sử học" của tác giả  Nguyễn Phương, do nhà xuất bản Sao Mai ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên gáy, được bao bọc cẩn thận. Ruột còn nguyên vẹn, không mất trang, chữ rõ không nhòe. Đây là bản in lần thứ hai. Sách có 227 trang, lõi sách chắc chắn. Người ta phải ý thức quá khứ để cải tiến hiện tại. Để giúp các học giả khỏi sa nặng vào khuynh hướng quá sung thượng hiện tại, lịch sử đã cung cấp cho họ mộy kiến thức về quá...
0972 873 962