Sao Mai

LÝ THUYẾT XÃ HỘI HỌC 

Ấn phẩm "Lý thuyết xã hội học" do tác giả Bửu Lịch biên soạn, sách được nhà xuất bản Sao Mai ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Được bao bọc cẩn thận, ruột không mất trang. Chữ rõ không nhòe. Sách dày 302 trang. Các nhà lý thuyết xã hội học xem xét hệ thống kế toán quản trị về mặt thực tiễn xã hội hơn là chỉ về mặt kỹ thuật để đưa ra...

PHƯƠNG PHÁP SỬ HỌC

Ấn phẩm "Phương pháp sử học" của tác giả Nguyễn Phương, do nhà xuất bản Sao Mai ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên gáy, được bao bọc cẩn thận. Ruột còn nguyên vẹn, không mất trang, chữ rõ không nhòe. Đây là bản in lần thứ hai. Sách có 227 trang, lõi sách chắc chắn. Người ta phải ý thức quá khứ để cải tiến hiện tại. Để giúp các học giả khỏi sa nặng vào khuynh hướng quá...
0972 873 962