Chính Ký

VUA QUANG TRUNG

Ấn phẩm "Vua Quang Trung" của tác giả Phan Trần Chúc, sách do nhà xuất bản Chính Ký ấn hành lần thứ hai năm 1953. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 223 trang, chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Quang Trung (Nguyễn Huệ) là một nhân vật lớn trong một thời kỳ vừa bi, vừa hùng của lịch sử dân tộc. Bi vì cảnh chế độ phong kiến suy tàn với bao cảnh khuynh...

NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Ấn phẩm "Nguyễn Tri Phương" do tác giả Phan Trần Chúc biên soạn, được nhà xuất bản Chính Ký ấn hành lần thứ hai năm 1956. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 130 trang, ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc chắn. "Triều đình đối với các quan tại chức, việc đáng tội thì làm tội, có công thì ban thưởng. Quan cố Khâm mạng đại thần là Nguyễn Tri Phương ra trấn Hà Thành, vì thành...

VUA HÀM NGHI 

Ấn phẩm “Vua Hàm Nghi” của tác giả Phan Trần Chúc do nhà sách Chính Ký ấn hành lần thứ hai năm 1952. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, lõi sách đẹp . “Vua Hàm Nghi” của Phan Trần Chúc là cuốn sách tự sự về cuộc đời của vua Hàm Nghi từ trước khi lên ngôi đến khi phải chịu lưu đày ở châu Phi. Ở...
0972 873 962