Ra Khơi

LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ

Ấn phẩm "Lịch sử chữ quốc ngữ (1620-1659)" của tác giả Đỗ Quang Chính, do Tủ sách Ra Khơi ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn bìa gáy, gáy bị sờn và mất đoạn nhỏ, sách dày 171 trang. "Để thực hiện công cuộc truyền đạo của họ tại Đại Việt, các giáo sĩ Dòng Tên ngay từ khoảng đầu thế kỷ thứ XVII đã cố gắng tạo nên một lối chữ viết căn cứ...

TRIẾT HỌC NHẬP MÔN - TRẦN THÁI ĐỈNH

Ấn phẩm "Triết học nhập môn" của tác giả Trần Thái Đỉnh, sách do nhà xuất bản Ra Khơi ấn hành lần thứ nhất năm 1961. Ấn bản đang lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, chữ rõ, lõi sách chắc chắn, sách dày 210 trang. Triết học nhập môn là một thiên người ta có thể đề cập tới hoặc trước khi bước chân vào chương trình triết học, hoặc sau khi đã học gần hết chương trình đó: Đối...

CÂU HỎI GIÁO KHOA TRIẾT

Ấn phẩm "Câu hỏi giáo khoa triết" do tác giả Trần Văn Hiến Minh biên soạn, sách được nhà xuất bản Ra Khơi ấn hành năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 120 trang, đầy đủ trang, ruột đẹp. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích...

CỬA KHỔNG 

Ấn phẩm "Cửa khổng" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản Ra Khơi ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột rất đẹp, sách được bao bìa cẩn thận, chữ rõ, lõi sách chắc chắn. Cuốn sách đã đưa ra những kiến giải mới mẻ và tiến bộ về triết lí Nho giáo mà trước nay ở Việt Nam người ta chỉ gọi học thuyết này là Nho học hoặc Khổng học. Ông...

LUẬN LÝ HỌC

Ấn phẩm "Luận lý học" do hai tác giả Trần Văn Hiến Minh và Trần Đức Huynh biên soạn, sách được nhà xuất bản Ra Khơi ấn hành năm 1961. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 230 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được...

NHÂN BẢN 

Ấn phẩm "Nhân Bản" của tác giả Kim Định, sách được nhà xuất bản Ra Khơi ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bìa cẩn thận, chữ rõ không nhè. sách dày 262 trang, lõi sách chắc chắn. Một trong những đặc tính của dân tộc mà chúng ta cần khôi phục lại là nối triết học trường ốc với đời sống: sao cho sự học trở lại thành bó đuốc hướng dẫn...

NHỮNG VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC HIỆN ĐẠI

Ấn phẩm "Những vấn đề triết học hiện đại" của tác giả Lê Tôn Nghiêm, sách do nhà xuất bản Ra Khơi ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 360 trang, chữ in rõ, không bị nhoè, lõi sách chắc chắn. Lịch sử vừa là mồ chôn, vừa là kho tàng ghi giữ những gì thuộc về dĩ vãng: Di tích, đền đài, con người, những hành động vsg những suy tư của họ....

CỬA KHỔNG 

Ấn phẩm "Cửa khổng" của tác giả Kim Định, sách do nhà xuất bản Ra Khơi ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột rất đẹp, sách được bao bìa cẩn thận, chữ rõ, lõi sách chắc chắn. Cuốn sách đã đưa ra những kiến giải mới mẻ và tiến bộ về triết lí Nho giáo mà trước nay ở Việt Nam người ta chỉ gọi học thuyết này là Nho học hoặc Khổng học. Ông...
0972 873 962